01 серпня 2021 року (0532) 50-28-22 Мапа сайту

Наукова робота  важлива складова  діяльності кафедри, що спрямована на підвищення конкурентоспроможності закладу в цілому та кожного науковця у сучасному освітньому просторі, представлення і визнання наукових здобутків співробітників на міжнародному рівні.

Відповідальна за наукову роботу кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною

Доцент, к.мед.н. Муковоз Оксана Євгенівна

Складовими частинами наукової роботи кафедри є діагностика, лікування, профілактика та реабілітація хворих. В рамках цих направлень було розпочато декілька НДР:

 •  «Розробка методів профілактики та лікування медикаментозно-індукованих уражень внутрішніх органів». Державний реєстраційний номер: 011U0010B7. Фрагмент: «Моніторинг гепатотоксичних реакцій при проведенні радіо-хіміотерапії». Виконавець: д.м.н., проф. Почерняєва В.Ф. 2015-2020 рр.
 •  Науково-дослідна робота з кафедрою хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з основами стоматології ВДНЗУ «УМСА»: "Вроджені та набуті морфофункціональні порушення зубо-щелепної системи, органів і тканин голови та шиї їх діагностика, хірургічне та консервативне лікування (№ державної реєстрації 0111 U 006301) Виконавець: д.м.н., проф. Авєтіков Д.С. 2011– 2015рр.

Науковими результатами виконаних НДР стало - дисертаційні роботи: Муковоз О.Є., Васько Л.М., Жукова Т.О.

Інформаційні листи:

 • «Поєднане застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ультразвукової діагностики для оцінки ефективності передопераційної хіміопроменевої терапії місцевопоширеного раку прямої кишки», Київ, 2017 рік. Автори: Васько Л.М., Баштан В.П., Чорнобай А.В., Почерняєва В.Ф., Жукова Т.О.
 • «Лікування передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота» № 21-2017 м. Київ. Автори: Аветіков Д.С., Айперт В.В.,   Баштан В.П.
 • «Спосіб запобігання ранніх променевих реакцій шкіри при проведення радіотерапії» Жукова Т.О., Почерняєва В.Ф., Васько Л.М. 
 • «Спосіб лікування місцевопоширеного раку гортані та гортаноглотки» Жукова Т.А., Чорнобай А.В., Баштан В.П., Почерняєва В.Ф., Васько Л.Н.
 • «Спосіб лікування місцево поширеного раку прямої кишки з локалізацією пухлини в ампулярному відділі» Васько Л.О., Чорнобай А.В., Баштан В.П., Почерняєва В.Ф., Жукова Т.О.

Патенти: 

 •  «Спосіб герметичної єюностоми» автор П.В.Шелешко, джерело: патент на корисну модель
 • «Спосіб ушивання операційної рани грудної клітки» П.В.Шелешко, джерело: патент на корисну модель 
 •  «Спосіб антирегургітаційної герметичної гастростомії» П.В.Шелешко, джерело: патент на корисну модель
 • «Спосіб визначення ефективності передопераційної хіміопроменевої терапії місцево-поширеного раку прямої кишки» А.В.Чорнобай, Л.М.Васько, джерело: патент на корисну модель
 • «Спосіб одночасної двоповерховості очеревини та м'язово-апоневротиних шарів поздовжніми вісімко подібними швами при закритті серединної лапаротомної рани» П.В.Шелешко, джерело: патент на корисну модель
 • «Спосіб антистенотичного стравохідно-тонкокишкового анастомозу при гастректомії», П.В.Шелешко, О.Я. Вовк, Гупта Акшай, джерело: патент на корисну модель.
 •  Патент 127543 Україна, МПК (2006.01) А 61 К 9/06, А61 К  31/44. Спосіб запобігання раннім променевим реакціям шкіри при проведенні радіотерапії / Почерняєва В.Ф., Васько Л.М., Жукова Т.О.; власник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». - № u201801880; заявл. 23.02.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15 Почерняєва В.Ф., Васько Л.М., Жукова Т.О.
 • Патент 127543 Україна, МПК (2006.01) А 61 К 9/06, А      61 К  31/44. Спосіб запобігання раннім променевим реакціям шкіри при проведенні радіотерапії / Почерняєва В.Ф., Васько Л.М., Жукова Т.О.; власник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». - № u201801880; заявл. 23.02.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15 Почерняєва В.Ф., Васько Л.М., Жукова Т.О.
 • Патент 126147 Україна, МПК (2006.01) А 61В 17/12 Спосіб черевно-анальної сфінктерозберігаючої резекції прямої кишки при раку/ ШелешкоП.В., Вовк О.Я., Литвиненко В.Є.; власник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». - № u201712656; заявл. 20.12.2017; опубл.11.06.2018, Бюл № 11 ШелешкоП.В., Вовк О.Я., Литвиненко В.Є.
 • Патент Україна, МПК (2018.01) А61В 17/00 Спосіб формування стравохідного спів устя зі зниженим ризиком неспроможності його швів, рінніх післяопераційних звужень і подальших стриктур/ Шелешко П.В., власник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». - № u201805051;заявл. 07.05.2018;опубл.13.08.2018. Шелешко П.В, Шелешко М.С.
 • Патент 135191 Укроїна, МПК (2006.01) G01N 33/483 Спосіб прогнозування ефективності лікування раку шлунка /Чорнобай М.А., Чорнобай А.В., Сорокін Б.В. «Українська медична стоматологічна академія». - № u201812535;заявл. 17.12.2018;опубл.25.06.2019. Чорнобай М.А., Чорнобай А.В., Сорокін Б.В.
 • Патент 135908 Україна, МПК (2019.01) А61В 17/00 Спосіб кінце-кінцевого кишкового анастомозу при хірургії раку товстої кишки / Шелешко П.В., Шелешко М.С. «Українська медична стоматологічна академія». - № u201901389 ;заявл. 11.02.2019;опубл.25.07.2019. Шелешко П.В., Шелешко М.С.
 • Патент 135908 Україна, МПК (2006.01) А61В 17/12 Спосіб арефюксно-стенотичсного шлунково-тонкокишкового анастомозу при хірургії раку шлунка / Шелешко П.В., Шелешко М.С. «Українська медична стоматологічна академія». - № u201906450 ;заявл. 10.06.2019 Шелешко П.В., Шелешко М.С.

Нововедення

 • «Спосіб визначення ефективності передопераційної хіміопроменевої терапії місцевопоширеного рака прямої кишки», прийнятий до оформлення. Автори: Васько Л.М., Баштан В.П., Чорнобай А.В., Почерняєва В.Ф., Жукова Т.О.
 • Нововведення: Спосіб запобігання місцевим променевим реакціям при проведенні радіотерапії у хворих на рак прямої кишки Укрпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019 Васько Л.М.,Жукова Т.О.Почерняєва В.Ф.
 • Спосіб запобігання раннім променевим реакціям шкіри при проведенні курсу радіотерапії. Укрпатент МОЗ України. – Київ, 2019 Васько Л.М.,Жукова Т.О., Почерняєва В.Ф.

 Розроблені визначення   методів контролю за гепатотоксичними реакціями.

 Розроблені схеми диференційованого використання гепатопротекторів в залежності від гепатопатичного синдрома.

Вперше розроблені схеми диференційованого використання гепатопротекторів у хворих на рак гортані. Результати представлені на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Розроблена тактика лікаря для  запобігання гепатотоксичних реакцій при проведенні хіміопроменевої терапії (мається мультимедійна презентація). Результати викладені в тезах та статтях.

За роки існування кафедри наукова робота змінювала свої напрямки, що було відображено в дисертаційних роботах:

Докторські дисертації:

 • Шелешко П.В. “Возможности улучшения функциональных результатов хирургического лечения предрака и рака желудка с помощью новых методик еюнопластики и арефлюксных анастомозов”, 1992 р.
 • Баштан В.П. “Комплексне лікування та профілактика запально-гнійних ускладнень при захворюваннях та пошкодженнях органів грудної та черевної порожнин”, 1997 р.
 • Почерняєва В.Ф. «Експериментальне обґрунтування застосування антиоксидантів як  гонадопротекторів» 1997р..
 • Чорнобай А.В. «Ендолімфатична терапія в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень малого тазу» 2002 р.

Кандидатські дисертації:

 1. Корнєєв О.В. “Застосування комплексної сполуки платини та імобілізованого 5-фторурацилу при хірургічному лікуванні раку шлунка”, 1993 р.
 2. Соловко  А.Ю. «Клиника, диагностика и лечение гемангиом кожи» - Киев, 1994 г. (д.м.н.)
 3.  Литвиненко В.Є. “Застосування імосгенту, антиоксидантів та імуномодуляторів в комплексному лікуванні гнійних ран” 1996 р.
 4. Марченко В.Ю. “Морфологія тканин травмованої промежини при лазерному опроміненні”, 1997 р.
 5. Москаленко О.В. "Діагностика, профілактика та лікування ранніх післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень при хірургічному лікуванні раку шлунка (клініко-лaбораторне дослідження)" 1998 р..
 6. Чорнобай А.В. «Ефективність повторних хірургічних втручань у хворих на рак ободової кишки» - Київ, 1999 р. 
 7. Бойко В.В. “Променеві методи моніторингу радіаційних змін в легенях при лікуванні раку легень і грудної залози”, 2006 р.
 8. Дудник Т.А. «Комплексна ультразвукова діагностика травматичних пошкоджень ротаторної манжети плеча», 2012 р.
 9. Муковоз О.Є. «Розробка оперативних доступів утворюючих ретенційні пункти в кістках та м'яких тканинах при видаленні злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки для ортопедичної реабілітації» 2015 р.
 10. Васько Л.М. «Комплексний променевий моніторинг хіміопроменевого лікування місцевопоширеного раку прямої кишки», 2016 р.
 11. Жукова Т.О. «Ефективність комплексного лікування місцевопоширеного раку гортані при застосуванні індукційно хіміо – та мультифракційної променевої терапії», 2016 р.

Робота в спеціалізованих, апробаційних та ін. радах:

Професор Баштан В.П.:

 • Голова апробаційної ради з хірургічних хвороб.

Професорка Почерняєва В.Ф.:

 • Апробаційна рада №1
 • Апробаційна рада №2
 • Проблемна комісія з терапевтичних дисциплін

Робота в експертних комісіях:

Професор Баштан В.П.:

 • член експертної комісії з хірургічних хвороб

Професорка Почерняєва В.Ф.:

 • Експерт ДЕЦ МОЗ України
 • Експертна та атестаційні комісії УОЗ
 • Комісія з питань біоетики УМСА
 • Проблемна комісія з терапевтичних дисциплін

Доцент Васько Л.М. позаштатний експерт НСЗУ за напрямом «Діагностика, радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей»

Доцент Жукова Т.О. позаштатний експерт НСЗУ за напрямом «Діагностика, радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей»

Асистентка Нестуля К.І. позаштатний експерт НСЗУ: з питань променевої діагностики

Продовжується робота на дисертацією, на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Променева діагностика ускладнень консолідації переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду» асистентом Нестуля К.І., науковий керівник д.мед.н., професор О.П. Шармазанова.

Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною, за звітній період, активно приймала участь міжнародних форумах та конференціях, а саме: 

 • 2018 р. м. Стокгольм, Швеція, доповідь, Баштан В.П.
 • 2018 р. м. Будва, конгрес, тези, Васько Л.М., Нестуля К.І.
 • 2019 р. Warsawa, Poland, тези,  Соколова Н.А., Жукова Т.О., Нестуля К.І., Васько Л.М.
 •  2019 р. м. Прага, Чеська Республіка, тези, доповідь, Васько Л.М,    Жукова Т.О.,Нестуля К.І.
 • 2019 р. м. Гудаурі, Грузія, конференція Муковоз О.Є.
 • 2020 р. м. Кайсері, Туреччина конференція Муковоз О.Є.
 • 2018р. м.Стамбул, Туреччина «Сучасні аспекти медикаментозного лікування раку легень», А.В.Чорнобай

Кафедрою проведена всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 70-ти річчю Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру «Сучасні проблеми діагностики та лікування в онкології» (10-11 травня 2018 р., м. Полтава), 26 – 27 червня 2019 р. у м. Полтава було проведено науковопрактичну конференцію Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні». 

Кафедрою видано посібники та підручники: